مصارف و کاربردها

استفاده از فیلترهای حریم شخصی در بسیاری از حرفه ای و در مکان های متفاوت جز لاینفک سیستم های حراستی می باشند. در ادامه به برخی بررسی های و مقالات انجام یافته در این خصوص می پردازیم:
مقاله ای در ارزیابی خطرات مرتبط در نفوذ به اطلاعات بصری