مصارف و کاربردها

استفاده از فیلترهای حریم شخصی در بسیاری از حرفه ها و در مکان هایی متفاوت جز لاینفک سیستم های حراستی می باشند. از طریق این سرفصل برخی از مقالات مرتبط جهت استفاده علاقه مندان ارائه شده اند.