تحویل اجناس و گارانتی

کلیه محصولات فروخته شده دارای یک هفته فرصت برگرداندن بوده چنانچه در عملکرد و وضعیت ظاهری دستگاه و جعبه آن در طی این مدت تغییری حاصل نشده باشد. برای اجناسی نظیر فیلتر حریم شخصی یک نمونه کوچک همراه فیلتر سفارش داده شده تقدیم خواهد شد تا در صورت تایید مشخصات توسط شما نسبت به بازکردن پاکت فیلتر اصلی اقدام شود .